Informace k profesní kvalifikaci STRÁŽNÝ

Pokud chce někdo pracovat v oboru ostrahy majetku a osob, což ve většině případů znamená vykonávat činnost strážného u bezpečnostní služby, musí dle živnostenského zákona prokázat, že splňuje odbornou způsobilost. Tuto povinnost ukládá zákon od 1. 8. 2012, kdy skončilo přechodné období, které zákon toleroval k doplnění této kvalifikace.

Odborná způsobilost pro výkon této činnosti zní:

 • vysokoškolské vzdělání, nebo
 • vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládežea tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
 • profesní kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nebo
 • doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Z uvedeného vyplývá, že pokud nemá zaměstnanec potřebné vzdělání a chce pracovat u bezpečnostní agentury na pozici strážného nebo i recepční, jež má v náplni práce činnosti související s ostrahou, musí absolvovat zkoušku odborné způsobilosti a získat profesní kvalifikaci strážný.
U vysokoškolského vzdělání není rozhodné, zda bylo vysokoškolské vzdělání získané v bakalářském nebo magisterském studijním programu.

Pokud jste příslušníkem Policie ČR (současným nebo bývalým) a absolvoval jste vzdělávacíh program (kurz) střední nebo vyšší policejní školy MV, případně praporčické nebo důstojnické a praporčické školy Sboru národní bezpečnosti, Střední odborné školy Sboru národní bezpečnosti či Střední odborné školy Federálního policejního sboru anebo Vysoké školy SNB, splňujete odbornou způsobilost pro výkon činnosti ostrahy majetku a osob. Více informací naleznete v článku Odborná kvalifikace policistů a její uplatnění při výkonu činnosti ostrahy majetku a osob.

Pokud jste občanem Slovenské republiky a vlastníte průkaz odborné způsobilosti typu S nebo P, tak tuto odbornou kvalifikaci můžete využít v ČR až po uznání odborné kvalifikace uznávacím orgánem. Žadatel musí předložit průkaz totožnosti, doklad o odborné kvalifikaci, doklad o bezúhonnosti a zaplatit správní poplatek ve výši 2.000 Kč. Nabízí se tedy otázka, zda není ekonomicky výhodnější jít cestou absolvování zkoušky odborné způsobilosti v ČR, jejíž cena je oproti správnímu poplatku poloviční.

Obsahem zkoušky je prokázání znalostí z těchto činností:

 • provádění ochrany a ostrahy majetku a osob
 • obsluhování technických bezpečnostních systémů
 • uplatňování zásad součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami
 • aplikování právních základů bezpečnostní činnosti
 • kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách
 • kontrolní činnost ve střežených objektech
 • dozor v objektech a na veřejných prostranstvích
 • provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob
 • používání věcných bezpečnostních prostředků
 • vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách

Zkouška obsahuje:

 • písemnou část: 30 otázek (výběr jedné ze tří odpovědí, správná je vždy jen jedna)
 • ústní část: 2 otázky

Zkouška se vykonává před tříčlennou komisí. K úspěšnému vykonání zkoušky je nutné u písemné části zodpovědět nejméně 80 %, tedy 24 otázek správně a u ústní části všechny otázky správně.

Po úspěšném absolvování zkoušky obdrží žadatel „Osvědčení o získání profesní kvalifikace Strážný (kód: 68-008-E)“, které mu umožňuje činnost ostrahy majetku a osob v České Republice vykonávat (před 1. dubnem 2012 se používal název Dílčí kvalifikace).

Aktuální hodnotící standard naleznete na stránkách Národní soustavy kvalifikací. Soubor otázek a typových situací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Cena zkoušky by neměla přesáhnout 1000 Kč bez DPH. V současné době na trhu působí řada autorizovaných osob, u kterých je možno zkoušku vykonat. Z osobní zkušenosti mohu doporučit Komoru podniků komerční bezpečnosti ČR, která aktuálně realizuje zkoušky za cenu 800 Kč bez DPH za osobu! Několik firem také nabízí přípravný kurz. Tento kurz doporučuji absolvovat, neboť jak legislativa, tak i podoba testových otázek se stále aktualizují. V případě zájmu Vás mohu na zkoušku připravit, jako zkušební komisař mám se zkouškami a přípravou na ně bohaté zkušenosti.

Zde je možné stáhnout aktuální otázky a typové situace:

Soubor otázek pro písemnou část zkouškypdf, 298 KB
Soubor typových situací praktickou a ústní část zkouškypdf, 208 kB

Jako literaturu, která Vám pomůže s přípravou na zkoušku doporučuji publikaci, kterou vydala Komora podniků komerční bezpečnosti ČR. Od března 2017 je k dispozici aktuální třetí vydání, které obsahuje všechny změny v písemných otázkách i typových situacích k 31. 3. 2017.

Název: Příručka k přípravě na zkoušky profesní kvalifikace Strážný 68-008-E
Vydavatel: Komora podniků komerční bezpečnosti ČR, z. s.
Autoři:
Ing. Fredegar Former
JUDr. Václav Froněk, CSc.
Ing. Petr Hartmann
Dr. Josef Pavlas
Ing. Milan Říha, DiS.
a kolektiv prezidia KPKB ČR.
Vydání: třetí, březen 2017
Počet stran: 60

 

Minulé, již neaktuální publikace:

 • Kolektiv prezidia KPKB ČR. Příručka k přípravě na zkoušky odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti strážný. 2. upr. vyd. Praha: Námořní akademie České republiky ve spolupráci s Komorou podniků komerční bezpečnosti ČR, 2011. 64 s. ISBN 978-80-87103-34-0
 • Kolektiv prezidia KPKB ČR. Příručka k přípravě na zkoušky odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti fyzická ostraha. 1. vyd. Praha: Námořní akademie České republiky ve spolupráci s Komorou podniků komerční bezpečnosti ČR, 2010. 55 s. ISBN 978-80-87103-28-9

I tyto minulé příručky je možné k obecné přípravě použít, je však nutné pamatovat na to, že za ta léta se již některé otázky změnily a i legislativa doznala od té doby několika změn.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *