Informace k profesní kvalifikaci STRÁŽNÝ

Pokud chce někdo pracovat v oboru ostrahy majetku a osob, což ve většině případů znamená vykonávat činnost strážného u bezpečnostní služby, musí dle živnostenského zákona prokázat, že splňuje odbornou způsobilost. Tuto povinnost ukládá zákon od 1. 8. 2012, kdy skončilo přechodné období, které zákon toleroval k doplnění této kvalifikace.

Odborná způsobilost pro výkon této činnosti zní:

 • vysokoškolské vzdělání, nebo
 • vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládežea tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
 • profesní kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nebo
 • doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Z uvedeného vyplývá, že pokud nemá zaměstnanec potřebné vzdělání a chce pracovat u bezpečnostní agentury na pozici strážného nebo i recepční, jež má v náplni práce činnosti související s ostrahou, musí absolvovat zkoušku odborné způsobilosti a získat profesní kvalifikaci strážný.
U vysokoškolského vzdělání není rozhodné, zda bylo vysokoškolské vzdělání získané v bakalářském nebo magisterském studijním programu.

Pokud jste příslušníkem Policie ČR (současným nebo bývalým) a absolvoval jste vzdělávacíh program (kurz) střední nebo vyšší policejní školy MV, případně praporčické nebo důstojnické a praporčické školy Sboru národní bezpečnosti, Střední odborné školy Sboru národní bezpečnosti či Střední odborné školy Federálního policejního sboru anebo Vysoké školy SNB, splňujete odbornou způsobilost pro výkon činnosti ostrahy majetku a osob. Více informací naleznete v článku Odborná kvalifikace policistů a její uplatnění při výkonu činnosti ostrahy majetku a osob.

Pokud jste občanem Slovenské republiky a vlastníte průkaz odborné způsobilosti typu S nebo P, tak tuto odbornou kvalifikaci můžete využít v ČR až po uznání odborné kvalifikace uznávacím orgánem. Žadatel musí předložit průkaz totožnosti, doklad o odborné kvalifikaci, doklad o bezúhonnosti a zaplatit správní poplatek ve výši 2.000 Kč. Nabízí se tedy otázka, zda není ekonomicky výhodnější jít cestou absolvování zkoušky odborné způsobilosti v ČR, jejíž cena je oproti správnímu poplatku poloviční.

Obsahem zkoušky je prokázání znalostí z těchto činností:

 • provádění ochrany a ostrahy majetku a osob
 • obsluhování technických bezpečnostních systémů
 • uplatňování zásad součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami
 • aplikování právních základů bezpečnostní činnosti
 • kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách
 • kontrolní činnost ve střežených objektech
 • dozor v objektech a na veřejných prostranstvích
 • provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob
 • používání věcných bezpečnostních prostředků
 • vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách

Zkouška obsahuje:

 • písemnou část: 30 otázek (výběr jedné ze tří odpovědí, správná je vždy jen jedna)
 • ústní část: 2 otázky

Zkouška se vykonává před tříčlennou komisí. K úspěšnému vykonání zkoušky je nutné u písemné části zodpovědět nejméně 80 %, tedy 24 otázek správně a u ústní části všechny otázky správně.

Po úspěšném absolvování zkoušky obdrží žadatel „Osvědčení o získání profesní kvalifikace Strážný (kód: 68-008-E)“, které mu umožňuje činnost ostrahy majetku a osob v České Republice vykonávat (před 1. dubnem 2012 se používal název Dílčí kvalifikace).

Aktuální hodnotící standard naleznete na stránkách Národní soustavy kvalifikací.

Cena zkoušky by neměla přesáhnout 1000 Kč bez DPH. V současné době na trhu působí řada autorizovaných osob, u kterých je možno zkoušku vykonat. Několik firem také nabízí přípravný kurz. Tento kurz doporučuji absolvovat, neboť jak legislativa, tak i podoba testových otázek se stále aktualizují. V případě zájmu Vás mohu na zkoušku připravit, jako zkušební komisař mám se zkouškami a přípravou na ně bohaté zkušenosti.

Zde je možné stáhnout aktuální otázky a typové situace:

Soubor otázek pro písemnou část zkouškypdf, 298 KB
Soubor typových situací praktickou a ústní část zkouškypdf, 208 kB

Jako literaturu, která Vám pomůže s přípravou na zkoušku doporučuji publikaci, kterou vydala Komora podniků komerční bezpečnosti ČR. Od března 2017 je k dispozici aktuální třetí vydání, které obsahuje všechny změny v písemných otázkách i typových situacích k 31. 3. 2017.

Název: Příručka k přípravě na zkoušky profesní kvalifikace Strážný 68-008-E
Vydavatel: Komora podniků komerční bezpečnosti ČR, z. s.
Autoři:
Ing. Fredegar Former
JUDr. Václav Froněk, CSc.
Ing. Petr Hartmann
Dr. Josef Pavlas
Ing. Milan Říha, DiS.
a kolektiv prezidia KPKB ČR.
Vydání: třetí, březen 2017
Počet stran: 60

 

Minulé, již neaktuální publikace:

 • Kolektiv prezidia KPKB ČR. Příručka k přípravě na zkoušky odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti strážný. 2. upr. vyd. Praha: Námořní akademie České republiky ve spolupráci s Komorou podniků komerční bezpečnosti ČR, 2011. 64 s. ISBN 978-80-87103-34-0
 • Kolektiv prezidia KPKB ČR. Příručka k přípravě na zkoušky odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti fyzická ostraha. 1. vyd. Praha: Námořní akademie České republiky ve spolupráci s Komorou podniků komerční bezpečnosti ČR, 2010. 55 s. ISBN 978-80-87103-28-9

I tyto minulé příručky je možné k obecné přípravě použít, je však nutné pamatovat na to, že za ta léta se již některé otázky změnily a i legislativa doznala od té doby několika změn.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *